e-balbharati Book Sellers and Schools
for Standards from 1st to 12th
Application Form
 
 
ज्या संस्थेतर्फे अर्ज केला आहे, त्या संस्थेचा प्रकार.
 
Type of the Party*
:
 
 
 
 
अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पत्ता, ई-मेल व भ्रमणध्वनी
 
Name of Applicant*
:
 
  Survey No./Flat No./Peth/Lane/Society*
 
Address of Applicant
:
 
 
  Place*
  Post*
 
 
 
  District*
  Taluka*
 
   
 
 
 
 
  Pin Code*
  Telephone No.
 
 
 
  Email*
  Mobile No.*
 
 
 
 
 
ज्या संस्थेतर्फे अर्ज केला आहे, त्या संस्थेची वर्गवारी
 
Type of Firm*
:
 
 
 
 
ज्या संस्थेच्या नावे नोंदणी करायची आहे त्या संस्थेचे पूर्ण नाव, धंदयाचे ठिकाण व संपूर्ण पत्ता
 
Name*
:
 
Place*
:
 
  Survey No./Flat No./Peth/Lane/Society*
 
Address
:
 
 
  Place*
  Post*
 
 
 
  District*
  Taluka*
 
   
 
 
 
 
  Pin Code*
  Telephone No.
 
 
 
 
संस्थेचा वस्तू सेवा कर नोंदणी क्रमांक, आयकराचा कायम खाते क्रमांक
 
  GSTIN
  PAN
 
   
 
 
 
 
मंडळाच्या कोणत्या भांडाराकडून पुस्तके खरेदी करणार, त्याचा उल्लेख करावा
 
Depot*
:
 
 
Old PartyId
:
 
 
 
 
नोंदणीचा कालावधी
Years*
  From Date*
 
Registration Period
:
  
   
 
मंडळाच्या 'सुधारित वितरण नियमावली २०२४' (वेळोवेळी केलेले बदल विचारात घेऊन) मधील नियम, अटी व शर्ती मी वाचल्या असून त्या मला समजल्या आहेत आणि मान्य आहेत.